Regulamin konkursu „Dobra kuchnia polska”

Regulamin konkursu „Dobra kuchnia polska”

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. W celu promocji nowydzialkowiec.pl organizuje się konkurs „Dobra kuchnia polska” (zwany dalej „Konkursem”), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).

 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora wskazanego w pkt. 3.

 3. Za wykonanie ogółu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, z wyjątkiem zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Regulaminu, odpowiada firma In Hot Water Company (ul. Kłodzka 13/9, 50-536 Wrocław, NIP: 9111711915 REGON: 020270586) zwana dalej „Organizatorem”.

 4. Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 12.10.2015r., godz. 16.00 do 20.10.2015r., godz. 24.00.

 5. Do Konkursu będą zakwalifikowane zgłoszenia, które w wyżej wymienionym terminie zostaną dodane w komentarzach pod artykułem dotyczącym konkursu: „Dobra kuchnia polska”, a laureatów wybierze jury.

 6. Laureaci zostaną zawiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą elektroniczną, nie później niż do 5. dnia roboczego po zakończeniu konkursu.

 7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność tematyki Konkursu z oczekiwaniami uczestnika Konkursu.

 8. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 9. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2

Zasady Konkursu

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 Uczestnikiem Konkursu może być każdy internauta, będący użytkownikiem serwisu nowydzialkowiec.pl.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy innych firm współpracujących przy jego organizacji i przeprowadzeniu oraz rodzice, małżonkowie i dzieci tychże osób.

 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wykonać zadanie polegające na podaniu odpowiedzi konkursowej pod artykułem dotyczącym Konkursu.

 4. W ramach zadania konkursowego Uczestnik Konkursu musi wybrać jedno z dań z dynią i podać na nie przepis.

 5. Nagrodę zdobywa jeden Uczestnik Konkursu, którego wyłoni jury.

 6. Zgłoszenia niezawierające elementów wskazanych w pkt. 3 nie będą brane pod uwagę.

 7. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na stronie https://www.facebook.com/NowyDzialkowiec podpisu internetowego (tzw. „nicka”) oraz imienia i nazwiska.

 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 9. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 10. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i zamieszczenia informacji o autorze zgłoszenia – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie przez Organizatora i inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział na jego zlecenie w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 3

Nagroda i przekazanie nagród w Konkursie

 1. Nagrodę w konkursie stanowi książka kucharska „Kuchnia polska” autorstwa Elżbiety Adamskiej wydawnictwa Olesiejuk.

 2. Nagroda w Konkursie zostanie opodatkowana zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 3. Nagroda przekazana zostanie na koszt Organizatora.

 4. Reklamacje Uczestnik Konkursu powinien składać na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora. Reklamacje, które wpłyną w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja konkursu”.

 6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu.

 7. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia doręczenia. O sposobie załatwienia reklamacji strona zostanie poinformowana pisemnie w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 4

Inne postanowienia

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Uczestnikami Konkursu, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu.

 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 4. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 5. W związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności z jakichkolwiek tytułów, poza roszczeniem laureata o wydanie nagrody.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.10.2015.

 7. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników.